Historie školky

První záznam o mateřské škole můžeme přečíst z kroniky mateřské školy:

„Po 7  letech byla znovuotevřena mateřská škola v budově č.161, kde byla umístěna již před obsazením pohraničí Němci.“ Bylo zapsáno 42 dětí  a zřízena 2 oddělení – v Dešenicích s 22 dětmi a v Milencích s 20 dětmi. Provoz byl zahájen až 20.11.1945, protože do té doby byla v budově obecná škola. Zpočátku byl správou školy pověřen ředitel  obecné školy. Mateřská škola se osamostatnila v polovině června a ředitelkou se stala Ludmila Mináříková. V Milencích působila učitelka Božena Miňhová.

V prvních měsících byla velmi nízká docházka, rodiče MŠ nedůvěřovali. Situace se zlepšila v jarních měsících,  postupně se podařilo podchytit zájem rodičů.Učitelky s dětmi připravovaly různá vystoupení, významně se podílely na společenském dění v obci.

1.9.1952 bylo zrušeno oddělení v Milencích. Ředitelkou se stala Ludmila Škorpilová, která tuto funkci vykonávala do roku 1973. Ve funkci se postupně vystřídaly D. Heberleinová  (1974), J. Hašková (1975,76), M. Smetanová (1977,78), J. Boublíková (1978 – 87) a od školního roku 1987/88 byla až do sloučení se základní školou (1.1.2003) v této funkci J.Čadová.

V říjnu 1975 byla dokončena přístavba a vznikla 2 oddělení a počet dětí stoupl na 55. Děti byly sváženy z Děpoltic a ze Zelené Lhoty.

Od r.1984 se stal zřizovatelem státní statek. Děti byly sváženy ještě z Hodousic, Hamrů a Hojsovy Stráže.

V roce 1992 po rekonstrukci sociálního zařízení a přístavby verandy bylo opět 1 oddělení. Zřizovatelem se stala opět obec, děti již nebyly dováženy, a proto došlo k poklesu počtu docházejících dětí.V současné době se počty dětí ustálily v MŠ na 25, v ZŠ na 20.

S rokem 2003 přišlo několik školských reforem. Od 1.1.2003 došlo ke změně právní formy školského zařízení. MŠ a ZŠ byly sloučeny v jednu organizaci pod názvem Základní škola a Mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace.

Ve školním roce 2002/2003 se začalo pracovat v mateřské školce podle nového „Rámcově vzdělávacího programu“. Byl to první dokument, kterým stát stanovoval požadavky na výchovu a vzdělání v MŠ. Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho celoživotní vzdělávání.

Moderní doba, nové životní podmínky, vstup do EU si vyžádalo Školskou reformu i ve vzdělávacím a výchovném procesu základních škol. Každá škola dostala možnost vytvořit v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) vlastní školní vzdělávací program (ŠVP) „ušitý na míru“ . MŠ pracuje podle programu „Školka plná zábavy“, děti ZŠ se učí podle programu „Začínáme spolu“. Cílem je vytvořit ve školním prostředí atmosféru, ve které se žáci budou cítit příjemně, bezpečně a budou zažívat radost z učení. Žáci získají nejen dobré znalosti, ale i chuť a dovednost učit se po celý život, naučí se poznávat svět v souvislostech a učivo maximálně využít ve svém budoucím životě, budou dobře jazykově připraveni na život a práci v současném propojeném světě, naučí se pracovat s různými zdroji informací, naučí se žít a jednat s ostatními lidmi, jednat samostatně a rozhodovat zodpovědně, budou pečovat o zdraví svoje i ostatních. Žáci zvládnou aktivně vstupovat do výuky i dění ve škole, dostanou příležitost ukázat, co umí a v čem se zlepšují.